Obchodné a reklamačné podmienky elektronického obchodu www.relleciga.sk

 

Preambula

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Glett, s.r.o, so sídlom U Hluška, Chalupkova 159/6, 022 01 Čadca, IČO: 47040513, zapísaná na Okr. súde Žilina, odd. Sro, vl.č.59002/L (ďalej len "predávajúci" v príslušnom tvare) a kupujúcim pričom v zmysle zákona č.102/2014 Z.z. môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar, výrobky alebo služby pre účely jej predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania (ďalej v texte len “kupujúci” v príslušnom tvare); ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.relleciga.sk

 

Kontaktné a fakturačné údaje predávajúceho:

 

Glett, s.r.o

Chalúpková 159/6

02201 Čadca

IČO: 47040513

DIČ: 2023772212

IČ DPH: SK2023772212

 

Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 59002/L

Tel: +421 911 741 836

Email pre kontakt so spotrebiteľmi: info@relleciga.sk

Bankové spojenie: SK3802000000003153479351 VUB Banka

Swift kod : SUBASKBX

 

Orgán kontroly a dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) www.soi.sk ( Elektronické podanie podnetov na prešetrenie 1)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 01179 Žilina, Odbor výkonu dozoru, +421417632130, za@soi.sk

 

Orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov:

Spotrebiteľské Centrum - nezisková organizácia, Dobrianskeho 66, 068 01 Medzilaborce

www.alternativne-riesenie-sporov.sk www.spotrebitelskecentrum.sk ( Elektronická podateľňa pre riešenie sporov 2) podatelna@spotrebitelskecentrum.sk; +421 2 21 02 59 60

 

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody.

 

3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu www.relleciga.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné 1 http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi 2 http://spotrebitelskecentrum.sk/podanie 1/17 voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

 

4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

 

5. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

 

6. E-shopom alebo elektronickým informačným systémom predajcu sa rozumie verejne dostupný počítačový systém, prostredníctvom ktorého môže návštevník vykonať objednávku tovarov alebo služieb.

 

7. Tovarom, výrobkom a službou sú všetky produkty zverejnené na webových stránkach elektronického obchodu www.relleciga.sk.

 

II. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci, ktorí v deň vykonania objednávky dovŕšil 18-ty rok života, predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

 

2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky

vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

 

3. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

 

5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením zálohovej faktúry alebo riadnej faktúry v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu alebo uhradením kúpnej ceny prostredníctvom elektronických platobných prvkov alebo iným riadnym potvrdením prijatia objednávky a súhlasu s uzatvorením zmluvy zo strany predajcu.

6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných,

platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že kupujúceho informoval o:

 

A). hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho;

B). obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

C). telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má, informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

D). adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, informoval v čl týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

E). celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

F). platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje

dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania

reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

G). informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

H). poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl a v prílohe týchto

obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke

elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na

odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

I). informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

J). povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy, o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

K). okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

L). poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

M). existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

N). existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho;

O). dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú, alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

P). minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

R). povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok;

S). funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie

elektronického obsahu, ak je to vhodné, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

T). kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

U). možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému

alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach,

V). úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

W). o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

X). o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

7. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa čl. 2 bod 6. písm . ) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa čl. 2 6. . týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

 

 

Odstúpenie od zmluvy

Zľavové kupóny a Darček ZADARMO
V rámci marketingových akcií je možnosť získať DARČEK ZADARMO alebo kupón na zľavu z nákupu pri objednávke tovaru nad určenú sumu. Dosiahnutím tejto sumy sa zľava automaticky uplatní pri uvedení presného znenia zľavového kupónu na webstránke www.relleciga.sk v časti nákupný košík. V prípade Darčeka zadarmo je tento produkt pri dosiahnutí určenej výšky objednávky automaticky vložený bezplatne do košíka. Internetový obchod www.relleciga.sk si vyhradzuje na začiatok, prípadné zmeny a ukončenie akcie "darček zadarmo", ktoré budú ohlásené na sociálnych sieťach Instagram a Facebook. V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy, resp. vráti časť tovaru a suma objednávky klesne pod sumu potrebnú na jeho uplatnenie, je spolu s tovarom povinný vrátiť aj nepoužívaný a nepoškodený darček. V prípade, ak si zákazník želá darček ponechať, avšak jeho objednávka klesne pod objednávanú sumu pre jeho získanie, hradí darček v plnej hodnote, resp. mu bude hodnota darčeka odrátaná zo sumy vráteného tovaru. V prípade vypredania požadovanej veľkosti darčeku, predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu veľkosti bez nutnosti informácie kupujúceho. Kupujúci berie na vedomie, že ak je darček z objednávky vypredaný, môže nastať v objednávke zmena veľkosti alebo zmena darčeka.

VIP CLUB a VIP ZĽAVA vo výške 10% je uplatniteľná pri objednávke so sumou tovaru. Pri zľavových kódoch od influencerov suma objednávky nie je pri aplikovaní kódu limitovaná, avšak pre získaní darčeka zadarmo, nesmie hodnota tovaru klesnúť pod požadovanú sumu. V prípade vypredania požadovanej veľkosti darčeku, predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu veľkosti bez nutnosti informácie kupujúceho. Kupujúci berie na vedomie, že ak je darček z objednávky vypredaný, môže nastať v objednávke zmena veľkosti alebo zmena darčeka.